Leerlingvolgsysteem Parnassys

Hoe doet mijn kind het op school?

De leerkracht zet alle informatie in het leerlingvolgsysteem van Parnassys en houdt daardoor zicht op de vorderingen, werkhouding en onderwijsbehoeften van ieder kind (en de groep) en kan daar het tempo en de wijze van instructie aan aanpassen. Ouders ontvangen de inloggevens en kunnen alles in Parnassys volgen.

 

Leerlijnen jonge kind groep 1-2

Om de ontwikkeling van de kinderen in groep 1 en 2 te volgen, observeren we de kinderen tijdens het spelen en werken en noteren we hun taal- en rekenontwikkeling en motorische vorderingen op de observatielijsten van de ontwikkeling van het jonge kind. Deze leerlijnen worden in het digitale leerlingvolgsysteem "Mijn Kleutergroep" bijgehouden.

 

Methode toetsen groep 3-8

Na ieder afgerond blok rekenen, taal en spelling of een hoofdstuk van geschiedenis of aardrijkskunde, krijgen de kinderen een schriftelijk toets, waaruit moet blijken of de leerling de leerstof beheerst. De groepsresultaten kunnen voor de leerkracht aanleiding zijn een stukje leerstof, dat de groep nog niet beheerst, te herhalen en/of kinderen individueel te helpen.

 

toetsen

De IEP toetsen zijn halfjaarlijkse toetsen, die los staan van de methode gebonden toetsen. De leerkracht krijgt inzicht in de resultaten van het geboden onderwijs op leerling-, groeps- en schoolniveau. Deze informatie geeft houvast bij het plannen van het onderwijsaanbod. Het resultaat kan aanleiding zijn kinderen extra aandacht en hulp te geven. Vanaf groep 3 zijn er toetsen voor technisch lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen.

 

In groep 7 nemen we de NIO af. Na deze toetsen wordt met de ouders het voorlopig schooladvies besproken. Het voorlopig schooladvies wordt onderbouwd met de resultaten uit het Leerlingvolgsysteem, de NIO-toets en de observaties van de leerkracht. Ook van belang voor het schooladvies zijn de werkhouding, doorzettingsvermogen en concentratie van het kind.

 

In groep 8 wordt de "Doorstroomtoets" afgenomen en volgt het definitieve schooladvies voor het voortgezet onderwijs. 

 

U kunt als ouder het volgsysteem raadplegen op de volgende website: https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/ 
Voor meer informatie over het ouderportaal kunt u op onderstaande link klikken. 
Informatie ouderportaal