Kik

Medezeggenschapsraad

Iedere ouder heeft volgens de wet recht op medezeggenschap. U kunt daar gebruik van maken als u wilt meedenken over het onderwijsproces. In de medezeggenschapsraad gaat het om zaken die de hele school aangaan.

Onze medezeggenschaapsraad heeft vier leden: twee vertegenwoordigers namens de ouders en twee vertegenwoordigers namens het onderwijzend personeel.

 

voorzitter en leerkracht: Marleen van Noort 
secretaris en ouder: Frédérique Opmeer
MR lid en ouder: Marieke van Driel
lid en leerkracht: Romy van Heemst 

 

In het medezeggenschapsreglement staat precies omschreven welke taken en inspraak de raad heeft.

De MR heeft als taak:

  • tenminste 2x per jaar met het schoolbestuur de algemene gang van zaken in de school te bespreken;
  • de openheid, openbaarheid en het onderling overleg in de school te bevorderen.

Enkele bevoegdheden van de MR:

  • zij mag advies uitbrengen over voorgenomen besluiten van het schoolbestuur met betrekking tot o.m.:
  • aanstelling/ontslag van de schoolleiding;
  • vaststelling of wijziging van het meerjarig financieel beleid;
  • het vakantierooster.
  • het schoolbestuur moet toestemming van de MR hebben voor elk door hen voorgenomen besluit met betrekking tot o.m.:
  • vaststelling of wijziging van het schoolplan;
  • vaststelling of wijziging van het schoolreglement;
  • wijziging van schooltijden.

Op de website van school heeft de MR een eigen plek waar u het actuele nieuws kunt lezen. U kunt daarvoor rechts in de kolom klikken op vergader- en jaarverslagen. Wanneer u contact op wilt nemen met de MR kunt u mailen naar mr@kbsnobelaer.nl