Medezeggenschapsraad

Iedere ouder heeft volgens de wet recht op medezeggenschap. U kunt daar gebruik van maken als u wilt meedenken over het onderwijsproces. In de medezeggenschapsraad gaat het om zaken die de hele school aangaan.

 

Onze medezeggenschaapsraad heeft vier leden: twee vertegenwoordigers namens de ouders en twee vertegenwoordigers namens het onderwijzend personeel.

Monique Rijk                    voorzitter leerkracht

Linda IJpelaar                  secretaris ouder

Marieke van Driel             lid ouder

Yvette de Jong                 lid leerkracht


In het medezeggenschapsreglement staat precies omschreven welke taken en inspraak de raad heeft.

De MR heeft als taak:

  • tenminste 2x per jaar met het schoolbestuur de algemene gang van zaken in de school te bespreken;
  • de openheid, openbaarheid en het onderling overleg in de school te bevorderen.

Enkele bevoegdheden van de MR:

  • zij mag advies uitbrengen over voorgenomen besluiten van het schoolbestuur met betrekking tot o.m.:
  • aanstelling/ontslag van de schoolleiding;
  • vaststelling of wijziging van het meerjarig financieel beleid;
  • het vakantierooster.
  • het schoolbestuur moet toestemming van de MR hebben voor elk door hen voorgenomen besluit met betrekking tot o.m.:
  • vaststelling of wijziging van het schoolplan;
  • vaststelling of wijziging van het schoolreglement;
  • wijziging van schooltijden.

Op de website van school heeft de MR een eigen plek waar u het actuele nieuws kunt lezen. U kunt daarvoor rechts in de kolom klikken op vergader- en jaarverslagen. Wanneer u contact op wilt nemen met de MR kunt u mailen naar mrdenobelaer@gmail.com

 

Vergaderdata 2020 - 2021