Leerlingenzorg in 7 stappen

De leerlingenzorg van de Nobelaer staat beschreven in de onderstaande 7 stappen.

 

Stap 1 Verzamelen en ordenen van gegevens

In groep 1-2 verzamelen de leerkrachten gegevens via "Mijn Kleutergroep". In groep 3-8 worden gegevens verzameld door middel van IEP-toetsen, methodegebonden toetsen, de observatielijst van "Hart en Handen" en de kindgesprekken. Aanvullende informatie in de groepen wordt verkregen door observaties van de leerkrachten en gesprekken met ouders. Deze gegevens worden geregistreerd in het leerlingvolgsysteem ParnasSys.

 

Stap 2 Signaleren en bespreken van kinderen

De verzamelde gegevens worden geanalyseerd door de leerkracht. De kinderen worden besproken tijdens de leerlingbespreking tussen de leerkracht en de intern begeleider. Voor het tijdig signaleren van leesproblemen en meer- en hoogbegaafden werkt de school met de volgende protocollen: - Protocol taalbeleidsplan; - Protocol uitblinkers.

 

Stap 3 Hulp aan de leerling in de groep door de groepsleerkracht

De leerlingbespreking kan leiden tot afspraken voor extra hulp in de groep. De leerkracht biedt deze hulp aan het kind. Eventueel kan op aanvraag van de leerkracht en intern begeleider de Begeleider Passend Onderwijs een kind in de groep observeren. Het doel van de observatie is om de leerkracht adviezen te geven in het aansturen van het kind. De ouders worden geïnformeerd over de extra hulp en de eventuele observatie. Als er afspraken gemaakt worden, tijdens het oudergesprek, dan ondertekenen de ouders het gespreksverslag.

 

Stap 4 Evaluatie van de geboden hulp en eventuele vervolgstappen

Na de afgesproken termijn vindt er een gesprek plaats tussen de groepsleerkracht, de intern begeleider en de ouders of de hulp toereikend is geweest. Indien er meer ondersteuning nodig is, wordt het kind besproken in het schoolondersteuningsteam (SOT). Er wordt schriftelijk toestemming gevraagd aan de ouders of hun kind mag worden besproken in het SOT. Aan het SOT kunnen deelnemen: leerkracht, ouders, intern begeleider, Begeleider Passend Onderwijs, orthopedagoog en/of andere externe deskundigen.

 

Stap 5 Opstellen van een ontwikkelingsperspectief (OPP)

Een OPP wordt opgesteld indien de verwachting is dat het kind de einddoelen van groep 8 niet gaat halen of als er een arrangement voor extra ondersteuning aangevraagd dient te worden. Het opstellen van het OPP gaat in overleg met ouders en andere betrokkenen. In het OPP staat het verwachte uitstroomniveau van de leerling in groep 8 vermeld. De leerkracht geeft aan wat de mogelijkheden op school zijn om het kind te begeleiden. Heeft de school onvoldoende mogelijkheden om het OPP uit te voeren, dan kan dit leiden tot het aanvragen van een arrangement voor het kind. Bij het samenwerkingsverband wordt het arrangement aangevraagd om zo het kind op school extra ondersteuning te bieden.

 

Stap 6 Het inschakelen van externe deskundigen

Indien verder onderzoek noodzakelijk is en de hulpvraag school/onderwijs gerelateerd is, dan schakelt de school in overleg met de ouders externe deskundigen van het samenwerkingsverband in. Als ouders een hulpvraag hebben die sociaal-emotioneel of opvoedkundig gericht is dan kunnen ouders een traject opstarten bij het Jeugd Ondersteuningsteam (JOT) van de gemeente. De intern begeleider is bereid om de ouders te ondersteunen bij het invullen van het aanmeldingsformulier (www.gemeentegoeree-overflakkee.nl).

 

Stap 7 Aanmelding bij het speciaal (basis) onderwijs

Blijkt dat na het aanbieden van de extra ondersteuning de school ‘handelingsverlegen’ is, dan kan een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis) onderwijs worden aangevraagd.

 

Remedial Teaching

De resultaten van de leerlingen worden drie keer per jaar besproken in de groepsbespreking door de leerkracht met de intern begeleider. De leerkrachten kunnen dan aangeven welke leerlingen eventueel in aanmerking komen voor extra hulp.