Visie en Uitgangspunten

In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs vormgeven. De beschreven uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode toetsen. Wij zorgen voor een passend lesaanbod dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van onze kinderen. Als we goed onderwijs willen realiseren en daardoor goede opbrengsten willen behalen, kunnen we ons niet beperken tot het invoeren van een nieuwe methode, meer uren voor taal en rekenen of werken met weektaken. Het leren van de kinderen en het leren van de leerkrachten gaan hand in hand. Dit betekent dat wij de kinderen voldoende groeikansen bieden om zelfstandigheid te ontwikkelen in hun kernvaardigheden en in hun denken.

 

Wij besteden veel aandacht aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen. We komen tegemoet aan de basisbehoeften (competentie, relatie en autonomie) van kinderen. Kinderen worden uitgedaagd, onder andere door het voeren van kindgesprekken, tot eigenaarschap van het leerproces. Ze worden gemotiveerd te leren vanuit nieuwsgierigheid en interesses, wat bijdraagt aan betere leerprestaties.

 

Wij richten ons in eerste instantie op het vergaren van kennis en vaardigheden op het gebied van rekenen, lezen én taal. De digitale wereld, mediawijsheid en burgerschap zijn niet meer weg te denken in de 21ste eeuw en maken integraal deel uit van ons dagelijks onderwijs.

 

Wij zorgen voor een goed pedagogisch klimaat, didactisch vaardige leerkrachten, effectieve besteding van lestijd, doorgaande ontwikkellijnen en een sociaal veilig schoolklimaat, waarbij veel aandacht is voor de betrokkenheid van ouders. ICT is binnen ons onderwijs geen doel op zich, maar een middel om onze schooldoelen te bereiken. We gebruiken ICT als (integraal) onderdeel van het leerproces.

 

Met de ouders werken wij eensgezind samen aan de cognitieve, sociaal-emotionele en lichamelijke ontwikkeling van de kinderen. Wij willen voor de kinderen dienen als inspirerend rolmodel. Daarom ontwikkelen wij onze professionele kennis en vaardigheden in een continu proces. Wij zorgen voor scholing die aansluit bij de competenties van de leerkrachten en de doelen van de school. Intern delen wij onze kennis en hebben wij een stimulerende houding naar elkaar. Waar ondersteuningsbehoefte gewenst of noodzakelijk is, werken we nauw samen met externe partijen en/of deskundigen zoals jeugdhulpverlening en maatschappelijk werk.

 

De onderstaande uitgangspunten staan centraal en vinden wij belangrijk voor ons onderwijs:

 • rust, regelmaat en orde
 • respectvolle relaties tussen kinderen, leerkrachten en ouders
 • zelfverantwoordelijkheid
 • zelfstandigheid
 • samenwerking
 • zelfredzaamheid
 • centrale plaats voor lezen, rekenen, taal en spelling
 • goede en moderne leermethoden en leermiddelen
 • aandacht en extra leerhulp voor de individuele leerling
 • prettige klassensfeer
 • feestvieren
 • het 2-jaarlijkse schoolfeest