Kik

Medezeggenschapsraad

Iedere ouder heeft volgens de wet recht op medezeggenschap. U kunt daar gebruik van maken als u wilt meedenken over het onderwijsproces. In de medezeggenschapsraad gaat het om zaken die de hele school aangaan.

Onze medezeggenschaapsraad heeft vier leden: twee vertegenwoordigers namens de ouders en twee vertegenwoordigers namens het onderwijzend personeel.

Monique Rijk                     voorzitter leerkracht

Linda IJpelaar                    secretaris ouder

Esther Winkels                  lid ouder

Linda Hommes                  lid leerkracht

 

In het medezeggenschapsreglement staat precies omschreven welke taken en inspraak de raad heeft.

De MR heeft als taak:

  • Tenminste 2x per jaar met het schoolbestuur de algemene gang van zaken in de school te bespreken;
  • De openheid, openbaarheid en het onderling overleg in de school te bevorderen.

 

Enkele bevoegdheden van de MR:

  • Zij mag advies uitbrengen over voorgenomen besluiten van het schoolbestuur met betrekking tot o.m.:
  • aanstelling/ontslag van de schoolleiding;
  • vaststelling of wijziging van het meerjarig financieel beleid;
  • het vakantierooster.
  • Het schoolbestuur moet toestemming van de MR hebben voor elk door hen voorgenomen besluit met betrekking tot o.m.:
  • vaststelling of wijziging van het schoolplan;
  • vaststelling of wijziging van het schoolreglement;
  • wijziging van schooltijden.

 

Op de website van school heeft de MR een eigen plek waar u het actuele nieuws kunt lezen. Wanneer u contact op wilt nemen met de MR kunt u mailen naar mrdenobelaer@gmail.com