Medezeggenschapsraad

Iedere ouder heeft volgens de wet recht op medezeggenschap. U kunt daar gebruik van maken als u wilt meedenken over het onderwijsproces. In de medezeggenschapsraad gaat het om zaken die de hele school aangaan.

 

Onze medezeggenschaapsraad heeft vier leden: twee vertegenwoordigers namens de ouders en twee vertegenwoordigers namens het onderwijzend personeel.

Monique Rijk                    voorzitter leerkracht

Linda IJpelaar                  secretaris ouder

Marieke van Driel             lid ouder

Yvette de Jong                 lid leerkracht


In het medezeggenschapsreglement staat precies omschreven welke taken en inspraak de raad heeft.

De MR heeft als taak:

  • tenminste 2x per jaar met het schoolbestuur de algemene gang van zaken in de school te bespreken;
  • de openheid, openbaarheid en het onderling overleg in de school te bevorderen.

Enkele bevoegdheden van de MR:

  • zij mag advies uitbrengen over voorgenomen besluiten van het schoolbestuur met betrekking tot o.m.:
  • aanstelling/ontslag van de schoolleiding;
  • vaststelling of wijziging van het meerjarig financieel beleid;
  • het vakantierooster.
  • het schoolbestuur moet toestemming van de MR hebben voor elk door hen voorgenomen besluit met betrekking tot o.m.:
  • vaststelling of wijziging van het schoolplan;
  • vaststelling of wijziging van het schoolreglement;
  • wijziging van schooltijden.

Op de website van school heeft de MR een eigen plek waar u het actuele nieuws kunt lezen. Wanneer u contact op wilt nemen met de MR kunt u mailen naar mrdenobelaer@gmail.com

 

 

De vergaderingen vinden dit jaar plaats op de volgende data: 
2018 – 2019

Maandag 1 oktober

Donderdag 18 oktober

Dinsdag 13 november cursusavond

Donderdag 29 november

vrijdag 25 januari

Maandag 11 februari Bestuur en MR

Donderdag 11 april

Donderdag 24 mei

Donderdag 17 juni Bestuur en MR


Door in de rechterkolom te klikken op vergader- en jaarverslagen kunt u het laatste nieuws van de Medezeggenschapsraad bekijken.