Vooruitblik 2017-2018

Nieuwe leesmethode groep 3

In groep 3 starten we met de nieuwe leesmethode. ‘Veilig leren lezen’ is al tientallen jaren de meest gebruikte én meest succesvolle taal-leesmethode in groep 3 van de basisschool. Recente wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen hebben geleid tot een nieuwe versie. Hierin zijn de leerlijnen technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat, spreken en luisteren en leesbevordering stevig verankerd.

 

Differentiëren leerstofaanbod

In de groepen gaan we aandacht besteden aan het differentiëren in het leerstofaanbod. Dat wil zeggen dat we de kinderen meer werk willen geven dat past bij hun niveau. Het digitale programma Snappet voor rekenen en spelling geeft het niveau van het kind aan en de leerkracht kan de nieuwe doelen voor het kind klaarzetten.

 

Kwaliteit onderwijs

De onderwijsmanager heeft een onderzoek (audit) uitgevoerd op De Nobelaer in mei 2017. Uit het onderzoek komt naar voren dat het pedagogisch klimaat op De Nobelaer erg goed is. Het team gaat in augustus 2017 bespreken met welke aandachtspunten ze aan de slag gaan om de kwaliteit van het onderwijs nog verder te verbeteren. Het verslag geeft hier goede handvatten voor.

 

Specialist Hoogbegaafdheid

Meester Michael gaat in het nieuwe schooljaar een opleiding volgen om zich verder te specialiseren in (meer) hoogbegaafdheid.

 

Beleid mediawijsheid

Het beleid voor mediawijsheid wordt opgesteld zodat er duidelijke afspraken komen voor het gebruik van sociale media op school. Er wordt een doorgaande lijn opgezet, hoe leerlingen veilig omgaan met internet en sociale media.

 

Cultuureducatie

We gaan meer aandacht besteden aan cultuureducatie. Het raamwerk bestaat uit de onderdelen: cultureel erfgoed, beeldend, muziek, dans, drama, media en literatuur.

 

Schoolfeest

Het tweejaarlijkse schoolfeest vindt weer plaats in dit schooljaar.

 

Bezoek aan de kerk

Voor Pasen gaan alle groepen met de pastor een bezoek brengen aan de kerk.

 

Schoolreis/Kamp

De groepen 1 t/m 8 gaan weer op schoolreis en groep 8 op kamp.

 

In het nieuwe schooljaar worden de volgende onderwerpen verder ontwikkeld:

  • Coöperatieve werkvormen en de periode taak.
  • Kindgesprekken en de onderwijsbehoefte.
  • Zien!
  • Leerlijnen jonge kind. Het observatie instrument voor de ontwikkeling van kleuters.